Has köp yzarlaýjylary nädip almaly? - Semalt sosial mediýanyň syrlaryny açýar

Islendik onlaýn iş üçin yzarlaýanlaryňyzyň sanyny köpeltmek üstünlik arzuwydyr. Şahsy elektron söwda web sahypasyny döredenleriň köpüsi, işlerinde iň gowy zatlary gazanmak isleýärler we şonuň üçin onlaýn marketing kanallaryny saýlaýarlar. Onlaýn marketing, gözleg motory optimizasiýasy (SEO), şeýle hem Sosial media marketing (SMM) ýaly sanly usullary öz içine alýar. Bu strategiýalar başga, ýöne hemmesi myhmanlary gapynyň basgançagyna getirmegi maksat edinýär. “Facebook” ýaly sosial media platformalarynda dünýäde 2 milliard töweregi ulanyjy bar.

Adam onlaýn mazmuny görende, AIRC prosesi bolýar. Bu hadysa, mazmunyň SERP-de gönüden-göni göz aýlamagyň mahabatynda peýda bolmagy ýa-da ýokdugydyr. Web sahypaňyz bu meseläni ýerine ýetirmeli, ýogsam sosial media başlangyçlary işlemez. Aboveokarda aýdylyşy ýaly, SEO we SMM fiziki dükany görkezýän sahypaňyza gelýänleri getirýär. Girip görenleriňiz bar bolsa, bu myhmanlary müşderilere öwürmek web sahypaňyzyň işi.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Iwan Konowalow, sosial ulgam analitikasyna nädip baha bermelidigi barada möhüm maslahatlar berýär.

Tomaşaçylaryňyzy artdyryň

Sosial mediýada hemme zat yzarlaýjylar hakda. Haýsy platforma saýlasaňyz, sanlar oýny. Yzarlaýanlaryň sany näçe köp bolsa, onlaýn marketing kampaniýaňyz üçin ýagdaý şonça gowy. Mysal üçin, “Facebook” we “Twitter” maglumatlary paýlaşmak, gaýtadan ýazmak we ýokary hilli ýazgylar döretmek arkaly bu sany artdyrmaga kömek edip biler. Käbir gara şlýapa kriteriýalary, tölegli aşakdakylar, elektron telekeçiligiňizde üstünlik gazanyp bilmez. Her niçigem bolsa, Google SERP-lerdäki reýtingde jeza howpy abanýar.

Şeýle-de bolsa, sosial mediýada yzygiderli yzarlamak ýönekeý iş däl. Klout ýaly gurallar, sosial sesleriňizi suratlandyrmaga kömek edip biler. Jemgyýetçilik täsirini ölçäp, ýöreýän mazmuny size görkezýärler.

Açar sözler

Adaty SEO ýaly, täsirli sosial media, tertipleşdirmäge kömek etmek üçin ýörite saýlanan açar sözleriň ulanylmagyny öz içine alýar. Sosial mediýanyň gözleg paneli adaty gözleg motory ýaly özüni alyp barýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Mundan başga-da, sosýal mediýanyň mazmuny b gözleg motorlary bilen indekslenendir. “Facebook” ýaly sosial media platformalarynda açar sözleriňiz we mazmunyňyz, web sahypalaryňyz ýaly SERP-lerde peýda bolýar.

Tölegli mahabatlar

“Facebook” we “Twitter” ýaly sosial media ulgamlary onlaýn mahabatlar üçin gowy platforma bar. Gowy tarapy, tölegli mahabatlar bilen şuňa meňzeş gyzyklanma bildirýänleri nyşana almagy azaldyp bilersiňiz. Specialörite gurallary ulanyp, häzirki e-poçta sanawlaryňyzy ulanyp, yzarlaýjylary göçürip bilersiňiz we täze mümkinçiliklere girip bilersiňiz. Mahabatlaryň üsti bilen yzarlaýan sosial media, elektron söwda arzuwyňyzy üstünlikli edip biler.

Netije

Sanly marketingde sosial media iň täsirli onlaýn marketing platformalarynyň biridir. Sosial mediýa dünýäde millionlarça ulanyja ýetmek ukybyna eýedir. Netijede, web sahypaňyz bir milliondan gowrak abonentiň global yzarlamasyny alyp biler. Munuň meselesi, Sosial media marketinginiň özüni nädip etmeli. Bu meseläniň çözgüdiniň bir bölegi şu makaladaky maslahatlary öz içine alýar. Sosial media seljeriş maglumatlaryny ulanyp, onlaýn marketing kampaniýaňyza zerur düzediş girizip bilersiňiz. Bu maslahatlar, web sahypaňyzy SERP-lerde ýokary derejä çykarmak arkaly SEO tagallalaryňyza kömek eder.

mass gmail